Ontwikkelingsstoornis
Logo Evo

ADHD is de afkorting van de Engelse term ‘Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder’, in het Nederlands ‘aandachts/hyperactiviteits stoornis’. Het is een stoornis waarbij mensen problemen ervaren door een aandachtstekort, rusteloosheid en impulsiviteit, en dit al sinds hun kinderjaren. Soms staat de impulsiviteit voorop, soms de problemen in aandacht en organisatie.

In het UZBrussel, laarbeeklaan 101, te 1090 brussel werd een  Expertisecentrum voor Volwassenen met een Ontwikkelingsstoornis (EVO) opgericht. Het multidisciplinair team van het EVO onderzoekt volwassenen bij wie er een vermoeden bestaat van de aanwezigheid van ADHD of autisme, mits zij verwezen zijn door een arts of hulpverlener.

Een afspraak maken kan op  +32 2 4776012

SPECIALISATIESOntwikkelingsstoornissen


Ontwikkelingsstoornissen zijn neurobiologische aandoeningen die tot uiting komen op jonge leeftijd en de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden. 

Op volwassen leeftijd blijven de symptomen vaak een belemmering vormen in het functioneren, op gebied van organisatie, concentratie en/of relaties. Twee aandoeningen, die vaak niet gediagnosticeerd zijn op kinderleeftijd, zijn de laatste decennia voorwerp van wetenschappelijk onderzoek: autisme en ADHD.Autisme is een ingrijpende stoornis in de ontwikkeling van het kind met gevolgen voor de rest van het leven. Het is een waaier van symptomen die erg kunnen verschillen in persoon, per leeftijd, in ernst en verschijningsvorm, daarom spreekt men van een autisme spectrum stoornis. Er zijn drie belangrijke probleemgebieden te onderkennen namelijk moeilijkheden in de sociale omgang, moeilijkheden met communicatie en een beperkt verbeeldingsvermogen.
Folder Evo

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept